Tag - ماسک تنفسی

چرا ماسک استفاده کنیم برای کرونا ویروس ؟

چرا ماسک استفاده کنیم برای کرونا ویروس ؟

همانطوریکه ممی دانید ویروس کرونا از راه دهان و بینی وارد گلو شده و در نهایت به درون ریه نفوذ پیدا می کند این ویروس پس از وارد شدن به درون بدن انسان بمدت ۱۴ روز...